புதன், 31 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கால் விரல்

இன்றைய வார்த்தை
கால் விரல் = toe
finger என்பது கை விரலை மட்டுமே குறிக்கும்.

மேலும் சில வார்த்தைகள்