செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: இன்றியமையாத

இன்றைய வார்த்தை
இன்றியமையாத = essential
மேலும் சில வார்த்தைகள்