வெள்ளி, 19 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சகுனம்

இன்றைய வார்த்தை
சகுனம் = omen
மேலும் சில வார்த்தைகள்