சனி, 13 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கவட்டை

இன்றைய வார்த்தை
கவட்டை = catapult
மேலும் சில வார்த்தைகள்