ஞாயிறு, 21 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: விக்கல்

இன்றைய வார்த்தை
விக்கல் = hiccup
மேலும் சில வார்த்தைகள்