சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கேலி

இன்றைய வார்த்தை
கேலி = ridicule
மேலும் சில வார்த்தைகள்