சனி, 27 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கெஞ்சு

இன்றைய வார்த்தை
கெஞ்சு = implore
மேலும் சில வார்த்தைகள்