வியாழன், 25 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: குத்துக்காலிடு

இன்றைய வார்த்தை
குத்துக்காலிடு = squat
மேலும் சில வார்த்தைகள்