திங்கள், 8 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சுருக்குக் கயிறு

இன்றைய வார்த்தை
சுருக்குக் கயிறு = lasso
தூக்குக் கயிறு = noose மேலும் சில வார்த்தைகள்