வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சொறி நாய்

இன்றைய வார்த்தை
சொறி நாய் = mangy dog

mange என்றால் சொறி.  mangy என்றால் சொறி பிடித்த என்று அர்த்தம் வரும்.  சொறி நாய் என்பதையே மோனையோடு சொல்ல வேண்டுமென்றால் mangy mutt என்று சொல்லலாம்.

மேலும் சில வார்த்தைகள்