வியாழன், 11 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: வாசல்படி

இன்றைய வார்த்தை
வாசல்படி = threshold
மேலும் சில வார்த்தைகள்