இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கால் விரல்

இன்றைய வார்த்தை கால் விரல் = toe finger என்பது கை விரலை மட்டுமே குறிக்கும். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: துரோகம்

இன்றைய வார்த்தை துரோகம் = betrayal மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சல்லடை

இன்றைய வார்த்தை சல்லடை = sieve சல்லடையில் சலிப்பதை sifting என்று சொல்லுவர். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: நொண்டுதல்

இன்றைய வார்த்தை (காலில் காயம் பட்டதால்) நொண்டுதல் = limping மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கெஞ்சு

இன்றைய வார்த்தை கெஞ்சு = implore மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சொறி நாய்

இன்றைய வார்த்தை சொறி நாய் = mangy dog mange என்றால் சொறி.  mangy என்றால் சொறி பிடித்த என்று அர்த்தம் வரும்.  சொறி நாய் என்பதையே மோனையோடு சொல்ல வேண்டுமென்றால் mangy mutt என்று சொல்லலாம். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: குத்துக்காலிடு

இன்றைய வார்த்தை குத்துக்காலிடு = squat மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சறுக்கல்

இன்றைய வார்த்தை சறுக்கல் = slide (சறுக்கி விளையாடுவோமே, அந்த சறுக்கல்.) மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஏற்றம்

இன்றைய வார்த்தை ஏற்றம் = ascent மேடு ஏறுது-னு சொல்லுவோமே, அந்த ஏற்றம். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: அலி

இன்றைய வார்த்தை அலி = eunuch மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: விக்கல்

இன்றைய வார்த்தை விக்கல் = hiccup மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கேலி

இன்றைய வார்த்தை கேலி = ridicule மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சகுனம்

இன்றைய வார்த்தை சகுனம் = omen மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கூன் முதுகு

இன்றைய வார்த்தை கூன் முதுகு = hunchback இந்த வார்த்தைக்கே கூனன் (அல்லது கூனி) என்றும் பொருள். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சிலேடை

இன்றைய வார்த்தை சிலேடை = pun மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: பேன்

இன்றைய வார்த்தை பேன் = head lice மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கடைவாய்ப்பல்

இன்றைய வார்த்தை கடைவாய்ப்பல் = wisdom tooth மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கலப்பை

இன்றைய வார்த்தை கலப்பை = plough உழுவதற்கும் plough தான், ஆனால் வினைச்சொல்லாக ploughing என்பது போலப் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கவட்டை

இன்றைய வார்த்தை கவட்டை = catapult மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஆள் மாறாட்டம்

இன்றைய வார்த்தை ஆள் மாறாட்டம் = impersonation மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: வாசல்படி

இன்றைய வார்த்தை வாசல்படி = threshold மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: பீத்தல்

இன்றைய வார்த்தை பீத்தல் = boasting, bragging (ரொம்பத்தான் பீத்தாத-னு சொல்லுவோமே, அது.) மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: இன்றியமையாத

இன்றைய வார்த்தை இன்றியமையாத = essential மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சுருக்குக் கயிறு

இன்றைய வார்த்தை சுருக்குக் கயிறு = lasso தூக்குக் கயிறு = noose மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: உளி

இன்றைய வார்த்தை உளி = chisel மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: புளித்தல்

இன்றைய வார்த்தை (மாவு/உணவு) புளித்தல் = fermentation புளிப்புச் சுவையை sour என்று அழைப்பர். மேலும் சில வார்த்தைகள்

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: வைக்கோல் போர்

இன்றைய வார்த்தை வைக்கோல் போர் = haystack மேலும் சில வார்த்தைகள்

30 நாள் சவால்: தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை

Matt Cutts 30 நாள் சவால் என்னும் பெயரில் ஏதேனும் ஒன்றை ஒரு மாதம் முயன்று பார்க்கிறார்.  இந்த வீடியோவில் இதைப் பற்றி அவர் பேசுகிறார்.  என்னுடைய 30 நாள் சவால், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தமிழ் வார்த்தைக்கு ஒப்பான ஆங்கில வார்த்தையை இங்கே பதிவு செய்வது. இன்றைய வார்த்தை: ஆப்பு = wedge