இடுகைகள்

நவம்பர், 2008 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
ஆழ்ந்த ஒரு வெறுமை உடலிலும் மனதிலும் உயிரிலும். ஒவ்வொரு அணுவையும் வியாபிக்கும் முழுமையின்மை. உடைந்து நொறுங்கி நான் காற்றில் கலக்குமுன் உதடுகளால் நிரப்பிடு என்னை!