வியாழன், 4 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: வைக்கோல் போர்

இன்றைய வார்த்தை
வைக்கோல் போர் = haystack

மேலும் சில வார்த்தைகள்