இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2010 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

விபத்து

காயம் பட்டதும் கட்டுப்போட்டுக் கொண்டதும் அந்த ஒரு முறை மட்டும் தான். அன்றிலிருந்து அவ்வழி போகையிலெல்லாம் தடுமாறி விழுகிறேன். எழ முயன்று முடியாமல் தெரு நடுவில் கிடக்கிறேன். அவ்வழி போகும் ஒவ்வொரு முறையும்.