இடுகைகள்

2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஆங்கில வார்த்தை: அகழி

அகழி = moat மேலும் சில வார்த்தைகள்