சனி, 22 மே, 2010

முடிவு

அத்தனை உயிர்களும்
மூழ்கி மரித்த பின்னரும்
பெருகிக்கொண்டே போன
வெள்ளத்தில்
தற்கொலை செய்துகொண்ட
பிணம் ஒன்று கூட இல்லை.