வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஊஞ்சல்

இன்றைய வார்த்தை
ஊஞ்சல் = swing
இத்துடன் எனது 30 நாள் சவால் நிறைவு பெறுகிறது.

மேலும் சில வார்த்தைகள்