வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: அறிக்கை

இன்றைய வார்த்தை
அறிக்கை = manifesto
மேலும் சில வார்த்தைகள்