ஞாயிறு, 18 ஏப்ரல், 2010

சுதர்மம்

உனக்கு வருவதை நீ செய்.
இறைத்தோறும் ஊறும் கிணறு.
இறைத்தோறும் காலியாகும் குடம்.