சனி, 19 நவம்பர், 2011

தவறு

பூக்காத பூக்களுக்காக
மன்னிப்புக் கேட்பதில்லை
மரங்கள்.