வெள்ளி, 11 நவம்பர், 2011

ஏணி

உண்மை என்னும்
உயரம் ஏறப்
பொய்யே ஏணி.